1. Regulamin organizacyjny został ustalony na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 295, ze zm.).
 2. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy działający pod nazwą Klinika Wilno Sp. z O.O, Sp. K. pod adresem: ul. Ponarska 11, 03-890 Warszawa  zwaną dalej jako Centrum Medyczne Wilno
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Przychodni, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Przychodni oraz pacjentów Przychodni  i inne osoby przebywające na terenie zakładu leczniczego CMW w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych.
 1. Celem działalności Przychodni w ramach POZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny rodzinnej i pediatrii, a także promocja zdrowia i prowadzenie edukacji zdrowotnej.
 2. Zadaniami Przychodni są:
 3. udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach POZ zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta, a także zgodnie z zasadami etyki oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 4. promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna pacjentów;
 5. wykonywanie innych zadań Przychodni w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Przychodnia wykonuje działalność leczniczą jako zakład leczniczy pod nazwą Centrum Medyczne Wilno. 
 2. Zakres świadczeń;
 • Przychodnia prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 • Przychodnia udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych  zakresie wymienionym w pkt 3 ust. 2
 • Świadczenia obejmują:
 •  konsultacje lekarskie;
 • wydawanie orzeczeń i zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjentów;
 • wystawianie recept;
 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w Centrum Medycznym Wilno ul. Ponarska 11 w Warszawie
  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00
  w soboty, niedziele oraz święta placówka jest nieczynna 
  Punkt pobrań czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00

2. Przyjęcia pacjentów odbywają się w terminach uzgodnionych z pacjentem lub jego  przedstawicielem  ustawowym w sposób określony w § 5 pkt.1   

 1. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 22-119-6666 lub 601-351-748. W trakcie rejestracji pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy obowiązany jest okazać dowód tożsamości, podać numer PESEL oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Na pisemny wniosek Pacjenta udostępniana jest jego dokumentacja medyczna w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku. Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy w REJESTRACJI, w godzinach pracy przychodni.                             
 • gotówka;
 • karta kredytowa/płatnicza.
 • BLIK
 1. rejestracja wizyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 2. wyrażenie przez Pacjenta/jego przedstawiciela ustawowego,
 3. świadomej zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz
 4. zapoznanie się z klauzulą RODO,
 5. udzielenie przez Pacjenta informacji, o których mowa w §6 pkt.3;
 6. pozytywnej kwalifikacji Pacjenta.
 1. Przychodnia organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom możliwie najlepszą dostępność i najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom za odpłatnością, w oparciu o obowiązujący w dacie udzielenia świadczenia cennik ustalony przez Kierownika i stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Przychodnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Pacjenta lub zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w następujących przypadkach:
 4. jeżeli stan zdrowia Pacjenta nie pozwala na udzielenie mu świadczeń zdrowotnych;
 5. jeśli pacjent jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź psychotropowych i jego zachowanie stanowi zagrożenie dla personelu placówki oraz innych pacjentów,
 6. w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów,
 7. w przypadku naruszenia przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub inne osoby towarzyszące pacjentowi obowiązków oraz zakazów określonych w § 9 ust. 4 i 5 Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik lub jego zastępca albo inna osoba upoważniona przez Kierownika,
 • w innych przypadkach, gdy udzielenie świadczeń zdrowotnych jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Przychodni.
 1. Świadczenia zdrowotne w Przychodni są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta oraz w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 3. Osoby udzielające pacjentom świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 1. Przychodnia prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych.
 2. Przychodnia zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres przewidziany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Przychodnia pobiera opłaty w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są z poszanowaniem praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.
 2. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika lub osoby go zastępującej.
 3. Informacja o prawach pacjenta udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej, w miejscu ogólnodostępnym.
 4. Pacjent ma obowiązek:
 5. przestrzegania postanowień Regulaminu,
 6. przestrzegania zasad higieny osobistej,
 7. przestrzegania praw innych pacjentów,
 8. zachowania ciszy i spokoju na terenie Placówki Centrum Medyczne Wilno
 • szanowania mienia Przychodni.
 • opieki nad małoletnimi pacjentami
 • zapłatę za szkody wyrządzone przez siebie lub dzieci będące pod jego opieką
 • dbanie o przedmioty wyposażenia Przychodni w trakcie przebywania na jej terenie
 • pozostawienie okrycia wierzchniego w miejscu do tego przeznaczonym.
 • Na terenie zakładu leczniczego zabronione jest:
 • spożywanie alkoholu;
 • palenie tytoniu, w tym e-papierosów;
 • wprowadzanie zwierząt;
 • akwizycja i prowadzenie działalności zarobkowej.
 • pozostawianie dzieci bez opieki
 1. Działalnością Przychodni, kieruje kierownik Przychodni – Zarząd Spółki Klinika Wolno Sp. Zo.o, Sp.K
 2. Kierownik prowadzi sprawy Przychodni i reprezentuje go na zewnątrz oraz realizuje inne obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Kierownik może powołać zastępców do kierowania poszczególnymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi lub kierowania sprawami określonego rodzaju. W tym celu Kierownik może w szczególności udzielać swoim zastępcom niezbędnych pełnomocnictw lub upoważnień.
 4. Kierownik może powierzyć wyznaczonej osobie obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego lub współpracującego z Przychodnią oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej.
 5. Skargi i wnioski można składać drogą elektroniczną pod adresem : kontakt@klinikawilno.pl
 1. W celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Przychodnia współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, a także z przedstawicielami innych zawodów medycznych.
 2. Współpraca odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Szczegółowe zasady współpracy mogą zostać określone w odrębnych umowach.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu Przychodni, prowadzi się obserwację pomieszczeń ogólnodostępnych za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny). W ramach monitoringu wizyjnego nie rejestruje się dźwięku.
 2. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar wejścia do zakładu leczniczego, poczekalnia, rejestracja oraz ogólnodostępny korytarz. Obserwacją nie są objęte pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.
 3. Dane osobowe zawarte w nagraniach uzyskanych w wyniku monitoringu wizyjnego, Przychodnia przetwarza wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 1.
 4. Obserwacja prowadzona jest całodobowo. Nagrania utrwalane i przechowywane są przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Po upływie tego okresu nagrania podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. Nagrania mogą zostać udostępnione podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Obsługa procesu rejestrowania, utrwalania, przechowywania i udostępniania nagrań może zostać powierzona podmiotowi trzeciemu na podstawie odrębnej umowy, z zachowaniem zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Kierownik Przychodni informuje pacjentów i inne osoby, które mogą zostać objęte monitoringiem wizyjnym, o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z obserwacją pomieszczeń, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, poprzez umieszczenie stosownej klauzuli informacyjnej w ogólnie dostępnym miejscu na terenie Przychodni.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2024r. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, akty wykonawcze do tych ustaw.
 1. PACJENT PRZYCHODZI 5 MINUT PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ WIZYTY.
 2. PACJENCI PRZYCHODZĄ DO PRZYCHODNI WYŁĄCZNIE Z NIEZBĘDNYMI
  PRZEDMIOTAMI.
 3. NA TERENIE PRZYCHODNI OBOWIĄZUJE ZASADA ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO. ( dotyczy osób zainfekowanych)
 4. NA TERENIE PRZYCHODNI OBOWIĄZUJE ZAKAZ BIEGANIA I GŁOŚNEGO ZACHOWANIA ORAZ UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH W SPOSÓB ZAKŁÓCAJĄCY PRACĘ PERSONELU PRZYCHODNI ORAZ INNYM PACJENTOM.
 5. PRZY STANOWISKACH REJESTRACJI PACJENTÓW ORAZ PUNKTU POBRAŃ
  MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO JEDEN PACJENT.
 6. OGRANICZA SIĘ PORUSZANIE PACJENTÓW PO TERENIE PRZYCHODNI.
  PACJENT MOŻE PORUSZAĆ SIĘ TYLKO PO WYZNACZONYCH PRZEZ REJESTRACJĘ MIEJSCACH.
 7. ZACHOWANIE PACJENTÓW NIE MOŻE PRZESZKADZAĆ I ZAKŁÓCAĆ PRACY PERSONELU PLACÓWKI.
 8. PODCZAS WIZYT RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO OPIEKI NAD DZIEĆMI
 9. ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PACJENTÓW PŁACĄ PACJENCI
 10. ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ DZIECI PŁACĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE