Klinika Wilno sp. z o.o. sp. k. wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jak również ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018, poz. 1000), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Klinika Wilno sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 79, 05-092 Łomianki (dalej Klinika Wilno lub ADO – administrator danych osobowych).

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z  KLINIKA WILNO?

Mogą Państwo skontaktować się z Kliniką Wilno :

za pomocą e-maila: kontakt@klinikawilno.pl  

za pomocą telefonu: 22 119 66 66

drogą pocztową: 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 79

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA KLINIKA WILNO?

 Klinika Wilno zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 • świadczeniem usług medycznych;
 • nawiązanymi relacjami handlowymi.

Klinika Wilno zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Klinika Wilnomoże zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 • dane zbierane i przetwarzane do dochodzenia praw i roszczeń oraz wypełnienia prawnie ciążących na ADO obowiązków;
 • dane zbierane i przetwarzane dla celów marketingowych,
 • dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez Klinikę Wilno usług medycznych.
Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres  przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .
Realizacja zawartej z Klinika Wilno umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres obowiązywania umowy
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w  Klinice Wilno co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust.1 lit. f RODO 1 miesiąc

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ KLINIKA WILNO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

Jeśli korzystają Państwo z usług  świadczonych przez Klinikę Wilno.

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres  przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .
Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznych art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia) Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich  art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Profilaktyka zdrowotna art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Postawienie diagnozy medyczne art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  
Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia    
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjenta art. 6 ust. 1 lit. b RODO art. 6 ust. 1 lit. f RODO   Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w Klinice Wilno  ADO co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO 1 miesiąc

Jeśli są Państwo kontrahentami  Kliniki Wilno:

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres  przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .
Realizacja zawartej z Kliniką Wilno  umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO okres obowiązywania umowy
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w Klinice Wilno, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO 1 miesiąc

Jeśli działają Państwo w charakterze przedstawiciela kontrahenta Kliniki Wilno , w tym jako osoba wyznaczona do kontaktu, osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta:

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres  przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .
Realizacja zawartej z Kliniką Wilno z podmiotem w którego imieniu Państwo występują, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo jako przedstawiciel kontrahenta/ Klienta Kliniki Wilno.
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w Klinice Wilno co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust.1 lit. f RODO 1 miesiąc

Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronie internetowej Kliniki Wilno:

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres  przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .
Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż  rok od daty złożenia zapytania lub do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO, gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu (np. gdy zgłoszenie dotyczy reklamacji) art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres przedawnienia roszczeń, określony w przepisach prawa

Jeśli są Państwo potencjalnymi kontrahentami Kliniki Wilno:

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres  przechowywania i / lub przetwarzania danych osobowych .
Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie           art. 6 ust. 1 lit. b RODO do chwili podjęcia decyzji w kwestii zawarcia lub nie umowy , nie dłużej niż rok od daty podjęcia przez Państwa działania
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w Klinice Wilno co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO 1 miesiąc

Skąd  KLINIKA WILNO pozyskuje państwa dane osobowe:

Dane osobowe ( usługi medyczne) Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji wizyty oraz wykonywania na Państwa rzecz usługi medycznej, m.in. konsultacji lekarskiej, badania, zabiegu.
W przypadku korzystania przez Państwa z badań w ramach badań medycyny pracy dane: imię, nazwisko, PESEL, (w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość), data urodzenia (w przypadku osoby przyjmowanej do pracy), adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) oraz stanowisko i opis warunków pracy, zostają przekazane ADO przez Państwa pracodawcę.
ADO może pozyskać również Państwa dane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
Kontrahenci – nawiązywanie relacji biznesowych Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji, lub od podmiotu, w którego imieniu Państwo występujecie, bądż który ma prawo dysponowania Państwa uprawnieniami/doświadczeniem jako zasobem własnym lub na podmiotu trzeciego na podstawie odpowiednich zgód i obowiązujących przepisów prawa
Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, ADO zbiera Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.
Potencjalni kontrahenci Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, ADO zbiera Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.
Użytkownicy formularzy kontaktowych Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Komu klinika wilno może przekazać Państwa dane osobowe?

Dostępp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 2. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

         a) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);

          b) dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Klinikę Wilno działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;

          c) zleceniodawcy, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług;

          d) inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa,

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

Czy podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest konieczne?

Dane osobowe ( usługi medyczne) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ADO. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail ADO nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty.
Kontrahenci – nawiązywanie relacji biznesowych Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.
Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.
Potencjalni kontrahenci Jeśli podają Państwo dane bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy.
Użytkownicy formularzy kontaktowych Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein)?

ADO  nie będzie przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarzy .

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Eline.?

W związku z przetwarzaniem przez Klinikę Wilno Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO
 • prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art 21 RODO

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Klinika Wilno  umożliwia kontakt:

za pomocą e-maila: odo@klinikawilno.pl 

drogą pocztową: 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 79

za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych Klinika Wilno  naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Prawo do wycofaniA zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę:

za pomocą e-maila: odo@klinikawilno.pl 

drogą pocztową: 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 79

przy użyciu formularza kontaktowego na stronie ADO,

Czy  wobec Państwa będą podejmowane zautomatyzowane decyzje , bez udziału człowieka?

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Dodatkowo Klinika Wilno  informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 • uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu ADO  nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych

Klinika Wilno stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Klinice Wilno  zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Pliki Cookies

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie.